A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Odpadové hospodářství

ROK 2022

V návaznosti na zákon o odpadech č. 541/2020 schválilo Zastupitelstvo obce Hať novou Obecně závaznou vyhlášku obce Hať č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Tato vyhláška bude nahrazovat současné smlouvy o odvozu směsného odpadu s firmou OZO Ostrava. Tyto se k 1. 1. 2022 ruší.

V principu se nebude měnit příliš. Vlastník nemovitosti (stačí 1 vlastník za danou nemovitost) se musí přihlásit k místnímu poplatku nejpozději do 15.1. 2022 pomocí přiloženého formuláře. Každý z poplatníků si musí vybrat jednu z nabízených variant velikosti popelnice a četnost svozu. Na tomto základě bude probíhat výpočet ceny za svoz.

Poplatek bude splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku - tzn. poplatek za rok 2022 bude splatný do 31.1.2023.

 

Informace ke svozu komunálního odpadu v obci Hať a přihláška k MP bude doručena do každé domácnosti v Hati v termínu od 13.12.2021.

Informace ke svozu komunálního odpadu v obci Hať od 1. ledna 2022 (91.13 kB)

Přihláška k místnímu poplatku z komunálního odpadu (63.57 kB)

Obecně závazná vyhláška obce Hať č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (170.45 kB)

 

Kalendář svozu odpadů pro rok 2022 (16.73 kB)

 


Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad,…) odděleně od ostatních.

Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…).
Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu má proto hlavně velký ekologický význam.

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

 

 1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme
 2. Třídění, recyklace, energetické využívání odpadů - pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech. Z odpadů lze získat i teplo a el. energii v moderních zařízeních na energetické využívání odpadů.
 3. Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např. skládkováním).

   

 

V obci Hať je  11 separačních hnízd s barevnými kontejnery na tříděný odpad:

 

 1. vedle parkoviště u nákupního střediska TEMPO na ul. Lipová 8
 2. vedle parkoviště na ul. Lipová 52
 3. parkoviště u nákupního střediska TEMPO na ul. Lipová 223
 4. rozcestí ulice Lipová a Dolina
 5. ulice pod Olšinou
 6. ulice Na Chromině u základní a mateřské školy
 7. ulice Na Chromině  směr na ul. Rychloveckou
 8. ulice Na Chromině  u p. Moravce
 9. ulice Šelvická
 10. ulice K Remízce před mysliveckou chatou HUBERT HAŤ
 11. ulice Lipová - prostranství před ČOV

Správným tříděním odpadu umožňujeme jeho recyklaci a materiálové využití a omezujeme vznik nových sládek.

 

Kontejnery na tříděný odpad
 

  Co patří Co nepatří
Papír noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balící papír, lepenka, kancelářský papír voskovaný a uhlový papír (kopírák), obvazy, hygienické vložky, mokrý, mastný či jinak znečištěný papír
Plast* sešlápnuté PET láhve, plastové nádoby a láhve, plastové sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, čisté kelímky od jogurtů, výrobky z plastů, plechovky od potravin a nápojů, obaly od kosmetiky, šampónů, čisticích prostředků bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, plastové nádoby od olejů a chemikálií, mastné a znečištěné obaly
  SKLO bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařovací sklenice, výplně oken zářivky, porcelán, keramika, plexisklo, kovové uzávěry láhví, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, plné nebo znečištěné láhve a nádoby

* do kontejnerů lze vhazovat i nápojové kartony a plechovky AL


 

Specifikace jednotlivých druhů odpadů a doporučení k jejich likvidaci:

Směsný komunální odpad

Komunální odpad vznikající činností fyzických osob - občanů po vytřídění využitelných složek a nebezpečného komunálního odpadu, tj. např. kuchyňské odpadky, smetí, konzervy od potravin, popel, znečištěný papír, znečištěné plasty apod., patří do nádob na směsný komunální odpad.

 

Běžné popelnice - typy nádob:

80 l popelnice plastová              popelnice 80litrů
110 l popelnice plechová           popelnice 110 litrů
120 l popelnice plastová            popelnice 120 litrů


 

Vývoz odpadních nádob  1 x za 14 dnů -  je uskutečněn v LICHÝ TÝDEN v úterý a ve středu.


Nebezpečný odpad

 

Nebezpečný komunální odpad nevhazujte do nádob na směsný komunální odpad (popelnic), ani do nádob na tříděný odpad, ale odevzdávejte ho u velkoobjemových kontejnerů (2x ročně).

Nebezpečným komunálním odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbyté teploměry atd.), znečištěné oleje, mazací tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky a akumulátory.


Stavební odpad


Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky vč. jejich směsí, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Je nutno objednat přistavení kontejneru k nemovitosti.

 

Ostatní kovy

 

velkoobjemový kontejner umístěný v areálu technického dvoru  ul. Na stráni 1/762.


Prošlé léky

Pokud se léčiva stanou odpadem, považují se vždy za odpad nebezpečný. Kromě sběrného místa jsou povinny odebírat bezplatně prošlé léky všechny lékárny.


Objemný odpad


Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, okna, dveře, obaly větších rozměrů, koberce, tabulové sklo, vany apod. odevzdávejte při přistavení velkoobjemových kontejnerů (2x ročně).

 

Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad v obci Hať -  přistavení a svoz kontejneru:  sobota  23.4.2022

Od 08.00 do 11.00 hod. technický dvůr – ulice Na Stráni, Hať

Od 12.00 do 15.00 hod. parkoviště u prodejny TEMPO na dolní Hati