A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah


 

Kácení dřevin rostoucích mimo les


1. Základní informace
Dřeviny na pozemcích, které nejsou v katastru nemovitostí vedeny jako les.

Právní rámec:
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon)
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění (dále jen vyhláška)
Vyhláška 222/2014 Sb, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Kácení dřevin může probíhat ve třech režimech:

I. Bez souhlasu orgánu ochrany přírody:
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se dle vyhlášky nevyžaduje:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň

II. Na základě povolení (§ 8 odst. 1 zákona):
O kácení dřevin, které nespadají do výše uvedené kategorie, se rozhoduje ve správním řízení na základě podané žádosti.
Jde o kácení všech stromů ve stromořadích, kácení stromů s obvodem kmene větším než 80 cm (měří se ve výšce 130 cm nad zemí, pokud je kmen nižší, je třeba povolení vždy) a zapojených porostů přesahujících plochu 40 m2.
Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.

III. Na základě oznámení:
(§ 8 odst. 2 zákona) Oznámení o kácení dřevin se podává písemně nejméně 15 dnů předem, a to z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav (např. strom se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.

(§ 8 odst. 4 zákona) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Jde tedy o situace, kdy hrozí riziko z prodlení, které nastávají zejména u konstrukčně narušených stromů po silném větru a přírodních katastrofách.


Vlastník musí doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup (fotodokumentace). Kácení dřevin je vhodné provádět v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Orgán ochrany přírody má možnost ke kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou náhradní výsadbu s nálednou péčí do 5 let na pozemncích žadatele o kácení, nebo na pozemcích, které jsou v evidenci obce určené pro výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem dotčeného vlastníka pozemku.

2. Žadatel
Žádost o kácení podává pouze vlastník pozemku na němž předmětné dřeviny rostou, nebo nájemce pozemku, či jiný oprávněný uživatel (nutno doložit) s písemným souhlasem vlastníka. V případě, že je vlastníků více musí být žádost podepsaná všemi vlastníky.

3. Je nutné předložit
Ve všech bodech vyplněnou Žádost s přílohami (§4 vyhlášky 189/2014 Sb.)

4. Formuláře
ŽÁDOST O POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
OZNÁMENÍ O PROVEDENÉM KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

5. Kde a jak řešit
Na základě povolení (§ 8 odst. 1 zákona)
Obecní úřad, Lipová 86, Hať  747 16

Na základě oznámení (§ 8 odst. 2 zákona) a (§ 8 odst. 4 zákona)
Obecní úřad Hať, Lipová 86, Hať 747 16 

6. Poplatky
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.


7. Lhůty
Lhůta pro vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona): v jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. Lhůta pro oznámení kácení dřevin (§ 8 odst. 2 zákona): nejméně 15 dnů předem. Lhůta pro oznámení o pokácené dřevině: do 15 dnů od provedení kácení.

 

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje informační leták „Kácení dřevin rostoucích mimo les", který je určen široké veřejnosti.

Více na: Kácení dřevin